Savonlinnan Kennelkerho ry:n säännöt

Hyväksytty vuosikokouksessa 12.2.2013

1.      Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Kennelkerho r.y. , josta voidaan käyttää epävirallista lyhennystä SKK. Yhdistyksen kotipaikka on Savonlinna.


 2.      Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää koiriin liittyvää harrastustoimintaa ja vaikuttaa positiivisesti yleisön asennoitumiseen koiranpitoon sekä korostaa koiranpitoon liittyvää vastuuta.

Toiminnan lähtökohtana ovat eläinsuojelulliset näkökohdat sekä koirien fyysinen ja psyykkinen terveys, niiden yhteiskuntakelpoisuuden lisääminen ja hyvä kohtelu.

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun Reilun Pelin -periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja ja järjestää maksullisia luentoja, kokeita ja kilpailuja. Yhdistys voi asianmukaisella luvalla toimeenpanna rahankeräyksiä, arpajaisia, juhlia sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi toimintansa rahoittamiseksi harjoittaa myös tarvikevälitystä jäsenistölleen , lain sallimissa puitteissa.

Yhdistys on oikeutettu omistamaan toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.


 3.      Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

- Pitämällä yhteyttä jäseniinsä.

- Harjoittamalla  tiedotus-, koulutus- ja valistustoimintaa.

- Järjestämällä eri koiraurheilu ja -harrastuslajien koulutusta.

- Kouluttamalla eri lajien kouluttajia, valmentajia ja toimihenkilöitä.

- Omalta osaltaan edistämällä koiranpitoa, -kasvattamista ja -käyttöä Suomen Kennelliitto ry:n ohjeiden ja määräysten mukaisesti välittämällä koulutuksessa ja tiedotuksessa informaatiota säännönmukaisista, hyväksytyistä ja suositeltavista toimintatavoista.

- Edistämällä eläinten kohtelua eläinsuojelullisten näkökulmien, eettisen vuoropuhelun, kannanottojen, sääntöjen ja valvonnan avulla.

- Edistämällä myös nuorten ja ikääntyvien ihmisten kiinnostusta koiraharrastukseen järjestämällä heille suunnattuja kilpailuja, koulutusta tai eri lajeihin liittyviä tapahtumia.

Ylläpitämällä tietosuojalakia noudattaen toimintansa kannalta tarpeellisia rekistereitä esim. jäsenrekisteri sekä kilpailu- ja koerekisterit.

 

4.      Yhdistyksen jäsenyydet

Yhdistys voi kuulua ja liittyä jäseneksi yhdistyksiin ja yhteisöihin. Jäsenyyksistä päättää yhdistyksen hallitus.


5.      Jäsenet

Jäsenet ovat vuosi-, perhe-, kannatus-, tuomari-, ainais- tai kunniajäseniä.

Yhdistyksen vuosijäseneksi tai ainaisjäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Tuomarijäseneksi voi liittyä tuomarioikeudet omaava henkilö.

Perhejäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä yksityinen henkilö ruokakunnasta, josta joku on yhdistyksen vuosi-, ainais- tai kunniajäsen.

Kannatusjäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa nimittää yksinkertaisella äänten enemmistöllä henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

 

6.      Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jos jäsen ei maksa erääntynyttä jäsenmaksuaan kahden kuukauden kuluttua eräpäivästä, kehotuksesta huolimatta, katsotaan hänet eronneeksi yhdistyksestä.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja tai rikkoo eläinsuojelumääräyksiä.

 

7.      Jäsen- ja liittymismaksu

Vuosi- perhe- ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Jäsenmaksut maksetaan kuluvalta vuodelta etukäteen ja ne on suoritettava hallituksen määräämään eräpäivään mennessä.

Kunnia- ja ainaisjäsenet eivät suorita vuotuisia jäsenmaksuja.

 

8.      Hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 8 jäsentä sekä 2 varajäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa.

Varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimittää keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä neljä varsinaista hallituksen jäsentä ovat paikalla.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

 

9.      Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.


10.  Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

 

11.  Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi- maaliskuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta.
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.
 5. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittäminen.
 6. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 7. Muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittely.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.
 5. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruuksien vahvistaminen.
 6. Hallituksen puheenjohtajan valinta ja muiden jäsenten valinta erovuorossa olevien tilalle.
 7. Yhden tai kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta.
 8. Muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittely.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.